Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die interieur-indeling.be, een merk van o.s.admin BVBA, met maatschappelijke zetel te Kwakkelstraat 102, 2300 Turnhout, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer RPR Turnhout 0687.702.581, afsluit met haar klanten voor de levering van diensten.

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen van de algemene voorwaarden die onverminderd van toepassing blijven.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de klant, welke als niet bestaande beschouwd worden.

11. Opschorting en opzegging

Beide partijen kunnen de overeenkomst ten allen tijde opschorten of opzeggen. (Wanneer de tegenpartij dit wenst moet dit gebeuren per aangetekend schrijven! Communicatie hierover moet via email gebeuren en is bindend als bewijsmiddel.) Bij opschorting of opzegging van …

interieur-indeling.be …

 • zullen de betaalde bedragen terugbetaald worden wanneer de opschorting of opzegging niets te maken heeft met de klant.
 • zullen de tot op dat ogenblik ontworpen m² in rekening gebracht worden. Als op dat moment het ontwerp nog niet uitgetekend werd maar het is wel geconcipieerd, heeft interieur-indeling.be nog steeds het recht het uit te tekenen en 3 euro per m² op te eisen.

de klant …

 • is deze alsnog gehouden tot betaling van de factuur (inclusief verwijlintrest aan de interestvoet van 1% per maand) voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, zijnde de tot dan toe ontworpen m². Hiertegenover staat een 3D tekening die dan ook eerstdaags zal worden afgeleverd.

10. Klachten en geschillen

Het uitgangspunt van interieur-indeling.be is een extra kijk op de mogelijke indeling van een ruimte of meerdere ruimtes …

 • Het ontwerp (DAT GEEN UITVOERINGSPLAN IS) zal rekening houden met de wensen die de klant heeft. Voordat het ontwerpproces start, zal er eventueel nog verder afgestemd worden over deze wensen en wordt de klant uiteindelijk gevraagd om ze te bevestigen. Er kan geen klacht ontstaan omdat er plots een nieuwe of aangepaste wens niet werd opgenomen in het ontwerp.
 • Er kan ook geen klacht ontstaan omdat het ontwerp gewoon niet goed bevonden wordt.
 • Een klacht is enkel ontvankelijk bij een effectieve ontwerpfout, zoals wanneer bijvoorbeeld een douche getekend werd van 70cmx70cm terwijl deze minstens 80cmx80cm of zelfs liefst 90cmx90cm moet meten of wanneer men bijvoorbeeld het hoofd zou stoten bij het opgaan van de trap.

Bij een ontvankelijke klacht, dient alle communicatie hierrond via email te gebeuren. Wanneer de klacht resulteert in het willen terugvorderen van de betaling, moet dit via aangetekend schrijven gecommuniceerd worden.

Beide partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Beide partijeen aanvaarden dat elektronische communicatie een bewijsmiddel is.

Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting is enkel de rechtbank van Turnhout bevoegd.

9. Eigendomsbepaling

interieur-indeling.be behoudt de auteursrechten en artistieke eigendom van zijn ontwerp (DAT GEEN UITVOERINGSPLAN IS) met het recht deze op om het even welke wijze te reproduceren en ze voor een andere opdrachtgever te gebruiken.

Beide partijen aanvaarden dat het concept van een ontwerp in beginsel niet zal worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardig ontwerp terug vinden bij andere bronnen.

8. Aansprakelijkheid

interieur-indeling.be is niet aansprakelijk voor …

 • het niet kunnen uitvoeren van haar verbintenissen bij overmacht.
 • het later uitvoeren van haar verbintenissen dan voorzien.
 • de uitvoering van het ontwerp (DAT GEEN UITVOERINGSPLAN IS).

De klant vrijwaart interieur-indeling.be voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

De klant heeft in geen enkel geval recht op een financiële compensatie.

7. Privacy policy

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

6. Rechten en plichten klant

De klant verplicht zich er toe …

 • dat alle gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan interieur-indeling.be worden verstrekt.
 • de 2de schijf van 70% van het afgesproken budget te betalen ten einde het resultaat te mogen ontvangen.

5. Rechten en plichten interieur-indeling.be

interieur-indeling.be heeft het recht …

 • ook diensten te leveren aan concurrenten van de klant.
 • de voor de klant ontworpen oppervlakte op te nemen in het referentieportfolio van interieur-indeling.be (website, reclame en mailings).
 • om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en deze vervolgens op haar website beschikbaar te stellen, waarbij interieur-indeling.be steeds via mail de wijzigingen zal bekend maken aan de klant.
 • een overeenkomst te verbreken om eender welke reden na terugbetaling van het voorschot.

interieur-indeling.be verplicht zich er toe …

 • de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 • zich in te spannen om de overeenkomst uit te voeren binnen de vooropgestelde termijn.

4. Betalingsmodaliteiten

Wanneer de klant ingaat op de dienstverlening van interieur-indeling.be is 30% van de te ontwerpen (bruto) oppervlakte vereist om de overeenkomst aan te gaan. Wanneer het ontwerp (DAT GEEN UITVOERINGSPLAN IS) gefinaliseerd is, betaalt de klant de overige 70% van het vooraf bepaalde bedrag, zijnde 3 euro per m² (bruto oppervlakte). Daarna pas worden de ontwerptekeningen overhandigd.

3. Prijzen

interieur-indeling.be rekent 3 euro per vierkante meter te ontwerpen (bruto) oppervlakte. Deze prijs is inclusief BTW. Het resultaat van het ontwerp (DAT GEEN UITVOERINGSPLAN IS) is een eenvoudige 3D weergave van een mogelijke interieurindeling waarbij ook het meubilair, zij het zeer rudimentair, wordt weergegeven.

2. Uitvoering

De uitvoeringstermijnen die interieur-indeling.be opgeeft, zijn louter informatief. interieur-indeling.be zal zich wel inspannen om het ontwerp (DAT GEEN UITVOERINGSPLAN IS) binnen deze termijn te leveren.

Het ontwerp wordt getekend vanaf ontvangst van het voorschot.

1. Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat interieur-indeling.be wil ingaan op de vraag om een ontwerp (DAT GEEN UITVOERINGSPLAN IS)  te maken en het voorschot van 30% werd ontvangen. Elke verbintenis die interieur-indeling.be aangaat ten aanzien van de klant betreft een middelen- of inspanningsverbintenis.