11. Opschorting en opzegging

Beide partijen kunnen de overeenkomst ten allen tijde opschorten of opzeggen. (Wanneer de tegenpartij dit wenst moet dit gebeuren per aangetekend schrijven! Communicatie hierover moet via email gebeuren en is bindend als bewijsmiddel.) Bij opschorting of opzegging van …

interieur-indeling.be …

  • zullen de betaalde bedragen terugbetaald worden wanneer de opschorting of opzegging niets te maken heeft met de klant.
  • zullen de tot op dat ogenblik ontworpen m² in rekening gebracht worden. Als op dat moment het ontwerp nog niet uitgetekend werd maar het is wel geconcipieerd, heeft interieur-indeling.be nog steeds het recht het uit te tekenen en 3 euro per m² op te eisen.

de klant …

  • is deze alsnog gehouden tot betaling van de factuur (inclusief verwijlintrest aan de interestvoet van 1% per maand) voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, zijnde de tot dan toe ontworpen m². Hiertegenover staat een 3D tekening die dan ook eerstdaags zal worden afgeleverd.
< 10. Klachten en geschillen